Referencie

Lokálne odstraňovanie havarijneho stavu

Oprava fasády špricovaním

Vrchná omietka daného objektu vzhľadom na svoj vek už nespĺňala svoju funkciu, navyše dochádzalo k jej uvoľňovaniu. Objekt má naplánovanú veľkú rekonštrukciu, avšak daný stav bolo nutné urýchlene vyriešiť, aby nedošlo k zraneniam, či škodám na majetku, lokálnym odstránením havarijneho stavu. Po odstránení uvoľnených častí fasády bola táto dočasne zakonzervovaná cementovým prednástrekom (špric). Zlá prístupnosť niektorých častí fasády si vyžiadala inštaláciu horolezeckých štandov.

 

Lokácia Štátna opera, Národná 11, Banská Bystrica
Zadanie Lokálne odstraňovanie havarijneho stavu (opadávanie omietky)
Objekt Štátna opera, Banská Bystrica
Realizácia August 2016
Fotografie Poškodenie vrchnej omietky Poškodenie vrchnej omietky Inštalácia horolezeckých štandov Ochranné siete Aplikácia cementového prednástreku Aplikácia cementového prednástreku Aplikácia cementového prednástreku Objekt po zásahu

 

Oprava zatepľovacieho systému náterom

Oprava fasády náterom

Zatepľovací systém štítových stien tohto objektu vzhľadom na svoj vek vykazoval známky poškodenia a znečistenia. Poškodenie systému či už mechanické (vtáctvom), poveternostnými vplyvmi (vlasové trhliny na vrchnej omietke), alebo znečistením (živná pôda pre tvorbu rias a plesní) by časom prerástlo do bodu, kedy by už bola nutná veľká rekonštrukcia systému s použitím lešenia. Jednoduchým a relatívne lacným zásahom boli odstránené všetky problémy a výrazne sa predĺžila životnosť zatepľovacieho systému, a aj zvýšila jeho estetická hodnota. Použitá bola náterová hmota na báze silikónu so samočistiacimi vlastnosťami a vysokou farebnou stálosťou. 

Lokácia Radvanská 5 - 8, Banská Bystrica
Zadanie Lokálne opravy a náter fasády štítových stien
Objekt Bytový dom, 8 poschodí
Realizácia Júl 2016
Fotografie Umývanie schodiskových presklení Penetrácie fasády Oprava fasády náterom Oprava fasády náterom Oprava fasády náterom

 

Tesnenie dilatačných panelových špár

Oprava tesnosti dilatačných panelových špár hĺbkovým tmelením

Tesnenie dilatačných panelových špár vzhľadom na svoj vek už nespĺňalo svoju úlohu, dochádzalo k zatekaniu do stavebných konštrukcií, čo malo za následok podstatné zníženie komfortu bývania. Niektoré časti špár boli vynechané z dôvodu hniezdenia vtáctva, ktoré budú dokončené až po opustení hniezd. Bytový dom je pripravený na ďalší krok obnovy obvodového plášťa. Ako tesnenie bol použitý tmel od firmy Den Braven S-T1, ako ochrana špár bola použitá flexibilná náterová hmota Actin F od firmy Polytex.
 
 

Lokácia Senická 622 / 1, Liptovský Mikuláš
Zadanie Oprava tesnenia dilatačných panelových špár hĺbkovým tmelením
Objekt Bytový panelový dom, 12 poschodí
Realizácia Máj - Jún 2016
Fotografie Oprava tesnosti dilatačných panelových špár hĺbkovým tmelením Oprava tesnosti dilatačných panelových špár hĺbkovým tmelením Oprava tesnosti dilatačných panelových špár hĺbkovým tmelením Oprava tesnosti dilatačných panelových špár hĺbkovým tmelením Oprava tesnosti dilatačných panelových špár hĺbkovým tmelením Oprava tesnosti dilatačných panelových špár hĺbkovým tmelením Oprava tesnosti dilatačných panelových špár hĺbkovým tmelením Oprava tesnosti dilatačných panelových špár hĺbkovým tmelením Oprava tesnosti dilatačných panelových špár hĺbkovým tmelením Oprava tesnosti dilatačných panelových špár hĺbkovým tmelením

 

Oprava tesnenia dilatačných panelových špár

Oprava tesnosti dilatačných panelových špár hĺbkovým tmelením

Tesnenie dilatačných panelových špár na tomto objekte vykazovalo značné poškodenie v rozsahu cca 70 %. Z tohto dôvodu bola výmena tesnenia na celom objektu správnou voľbou, oproti lokálnym opravám. Bytový dom je pripravený na ďalší krok obnovy obvodového plášťa. Ako tesnenie bol použitý tmel od firmy Den Braven S-T1, ako ochrana špár bola použitá flexibilná náterová hmota Actin F od firmy Polytex.

 

Lokácia MPČĽ 14 - 21, Brezno
Zadanie Oprava tesnenia dilatačných panelových špár hĺbkovým tmelením
Objekt Bytový panelový dom, 8 poschodí
Realizácia Júl - September 2015
Fotografie Objekt pred zásahom Viditeľné poškodenie tesnosti Odstraňovanie poškodeného tesnenia Odstraňovanie poškodeného tesnenia Hĺbkové tmelenie špár Hĺbkové tmelenie špár Hĺbkové tmelenie špár Hĺbkové tmelenie špár Hĺbkové tmelenie špár Hĺbkové tmelenie špár Hĺbkové tmelenie špár Aplikácia ochranného náteru Aplikácia ochranného náteru Objekt po zásahu

 

Likvidácia rias a plesní zo zatepľovacieho systému

Likvidácia rias a plesní zo zatepľovacieho systému

Vzhľadom na orientáciu, nedostatok priameho slnečného žiarenia, výskyt zelene v okolí, a neposlednom rade vzhľadom na samotnú inštaláciu zatepľovacieho systému, bola severná stena tohto objektu napadnutá riasami a plesňami. Spoločenstvo vlastníkov sa rozhodlo pre odstránenie tejto závady nielen z estetických a hygienických dôvodov, ale najmä v rámci pravidelnej údržby zatepľovacieho systému. Na likvidáciu rias a plesní bol použitý ako aj na predošlých objektoch protiplesňový systém, ktorý pozostával z aplikácie likvidátora plesní, odstránenia zahubených plesní z fasády vysokotlakovým čistením, aplikácie protiplesňového penetračného náteru a náteru protiplesňovou náterovou hmotou v dvoch vrstvách. 

Lokácia Severná ulica 12, 13, Banská Bystrica
Zadanie Likvidácia rias a plesní zo zatepľovacieho systému severnej steny
Objekt Bytový panelový dom, 9 poschodí
Realizácia Máj - Jún 2015
Fotografie Objekt pred zásahom Objekt pred zásahom Aplikácia likvidátora plesní Vysokotlakové čistenie fasády Vysokotlakové čistenie fasády Aplikácia náterovej hmoty Aplikácia náterovej hmoty Aplikácia náterovej hmoty Aplikácia náterovej hmoty Aplikácia náterovej hmoty Objekt po zásahu Objekt po zásahu Objekt po zásahu

 

Odstraňovanie plesní zo zatepľovacieho systému celého objektu

Odstraňovanie plesní zo zatepľovacieho systému

Fasáda tohto bytového domu vykazovala známky znečistenia a výskytu plesní (predovšetkým na severnej strane), a to už po piatich rokoch. Na niektorých miestach boli dokonca nájdené vlasové trhliny vo vrchnej omietke. Nájomníci sa rozhodli pre likvidáciu plesní na celom objekte, čím zabránili opätovnej tvorbe plesní a výrazne predĺžili životnosť celého zatepľovacieho systému. Pre tento krok by sa mali rozhodnúť všetky spoločenstvá vlastníkov bytov, ktorých zatepľovací systém vykazuje známky či už rias a plesní, znečistenia, alebo poškodenia. Rovnako by tak mali urobiť spoločenstvá, ktorých zatepľovací systém má už viac ako 10 rokov. Na likvidáciu bol použitý protiplesňový systém, ktorý pozostával z aplikácie likvidátora plesní, odstránenia zahubených plesní z fasády vysokotlakovým čistením, aplikácie protiplesňového penetračného náteru a náteru protiplesňovou náterovou hmotou v dvoch vrstvách.

 

Lokácia Medvedzie 167 / 37, Tvrdošín
Zadanie Odstraňovanie plesní zo zatepľovacieho systému celého objektu
Objekt Bytový panelový dom, 8 poschodí
Realizácia August - September 2014
Fotografie Objekt pred zásahom Objekt pred zásahom Aplikácia likvidátora plesní Aplikácia likvidátora plesní Aplikácia likvidátora plesní Vysokotlakové čistenie fasády Aplikácia náterovej hmoty, prvý náter Aplikácia náterovej hmoty, prvý náter Aplikácia náterovej hmoty, náter špaliet Aplikácia náterovej hmoty, druhý náter Objekt po zásahu Objekt po zásahu Objekt po zásahu Objekt po zásahu

 

Odstraňovanie plesní zo zatepľovacieho systému

Odstraňovanie plesní zo zatepľovacieho systému

Severná stena zatepleného bytového domu bola napadnutá plesňami v značnom rozsahu, preto odstránenie bolo nevyhnutné z estetických a hlavne hygienických dôvodov. Dôvodom výskytu plesní bol vek zatepľovacieho systému cca 15 rokov a samozrejme aj orientácia napadnutej steny na sever. Ďalšou príčinou bol aj tvar severnej steny do písmena U. Na likvidáciu bol použitý protiplesňový systém, ktorý pozostával z aplikácie likvidátora plesní, odstránenia zahubených plesní z fasády vysokotlakovým čistením, aplikácie protiplesňového penetračného náteru a náteru protiplesňovou náterovou hmotou v dvoch vrstvách.
 

Lokácia Sitnianska 21, Banská Bystrica
Zadanie Odstraňovanie plesní zo zatepľovacieho systému
Objekt Bytový panelový dom, 12 poschodí
Realizácia Júl 2014
Fotografie Objekt pred zásahom Objekt pred zásahom Aplikácia likvidátora plesní Vysokotlakové čistenie fasády Vysokotlakové čistenie fasády Aplikácia penetračného náteru Aplikácia náterovej hmoty Aplikácia náterovej hmoty Aplikácia náterovej hmoty Aplikácia náterovej hmoty Objekt po zásahu Objekt po zásahu

 

Oprava balkónov

Oprava balkónov

Balkóny na tomto bytovom dome boli už vplyvom poveternostných vplyvov značne poškodené, dochádzalo k ich zvetrávaniu a uvoľňovaniu častí. Na mnohých miestach boli už obnažené armatúry, ktoré podliehali korózii. Oprava spočívala v ošetrení obnažených armatúr, vo vyspravení poškodených častí, v armovaní sklotextilnou mriežkou a v omietnutí. Nakoniec boli ešte upravené odkvapové žľaby, aby dažďová voda z nich nezatekala do balkónov.

 

Lokácia ČSA 45 - 51, Brezno
Zadanie Vonkajšia oprava balkónov
Objekt Bytový panelový dom, 4 poschodia
Realizácia Jún - Júl 2014
Fotografie Objekt pred zásahom Objekt pred zásahom Objekt pred zásahom Vyspravovanie poškodených častí Zarovnanie plochy polystyrénom Zarovnanie plochy polystyrénom Zarovnanie plochy polystyrénom Armovanie sklotextilnou mriežkou Armovanie sklotextilnou mriežkou Aplikácia penetračného náteru Aplikácia vrchnej omietky Aplikácia vrchnej omietky Aplikácia vrchnej omietky Aplikácia vrchnej omietky Objekt po zásahu Objekt po zásahu Objekt po zásahu Objekt po zásahu Úprava odkvapových žľabov

 

Oprava tesnosti dilatačných panelových špár

Oprava tesnosti dilatačných panelových špár

Oprava tesnosti dilatačných panelových špár časti objektu bola vykonaná ako pravidelná údržba a príprava na ďalší krok obnovy obvodového plášťa. Oprava bola vykonaná v štyroch krokoch:

1. Odstraňovanie starého tmelu
2. Penetračný náter styčných plôch stavebných prvkov
3. Hĺbkové tmelenie
4. Aplikácia ochranného náteru

Ako tesnenie bol použitý tmel S-T1 od firmy Den Braven, na ochranný náter bola použitá flexibilná náterová hmota Actin F od firmy Polytex.

Lokácia Malinovského 14, 16, 18, Brezno
Zadanie Oprava tesnosti dilatačných panelových špár, výmena vetracích mriežok
Objekt Bytový panelový dom, 8 poschodí
Realizácia Vchod 14, 16, Máj - Jún 2014, Vchod 18, Apríl 2015
Fotografie Objekt pred zásahom Objekt pred zásahom Poškodenie dilatačných panelových špár Poškodená dilatačná panelová špára Odstraňovanie starého tmelu Odstraňovanie starého tesnenia Zatmelená dilatačná špára Tmelenie dilatačných panelových špár Aplikácia ochranného náteru Objekt po zásahu Výmena vetracích mriežok Objekt po zásahu Objekt po zásahu Objekt po zásahu Opravená dilatačná panelová špára

 

Stránky